ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
   Adresas: I. Simonaitytės g. 25, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95120
Telefonai: (8 603) 98590, (8 603) 98583
Elektroninis paštas: ldarzelisruta@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190426837
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.
  
KOVO MĖNESIO DARBO PLANAS
 
 Edukacinio renginio su socialiniais partneriais organizavimas „Graži kalba-skambi daina“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos (Kovo 11-osios) 30-osioms metinėms paminėti, 9 d. 10:00 val., atsakinga darbo grupė; (atšauktas)
  1. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų jungtinis renginys Žvejų  Kultūros rūmuose Kovo 11-ajai skirtas renginys Žvejų kultūros rūmuose „Vaikystė pasakų taku““ 16 d. 17:00 val., atsakinga meninio ugdymo mokytoja J. Pareigienė;
  2.  Dalyvavimas edukaciniame socialinių partnerių renginyje „Žolelės džiugina ir šildo“, skirtas žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės metams       paminėti 31 d. 10:00 val. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žiogelis“, atsakinga darbo grupė;
  3. Sąmoningumo didinimo mėnuo-BEPATYČIŲ, atsakingi priešmokyklinio ugdymo mokytojai;
  4. Tarptautinis ekologinis projektas „Žmogaus dovana Žemei“, atsakingi grupių mokytojai, pagal metinį planą;
  5. Atradimų savaitė „Eksperimentuok ir pažink“, 23-27 d. atsakinga mokytoja M. Kairytė, A. Pupšienė, dalyvauja visos grupės;                                                
  6. Respublikinė vaikų piešinių paroda „Laivelis Lietuvai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos (Kovo 11-osios) 30-osioms metinėms paminėti, dalyvauja mokytojos: R. Bambalienė, N. Eidėjienė, V. Maldarienė, M. Kairytė;
  7. Tarptautinis fotografijų konkursas „Aš ir mano emocijos“, dalyvauja mokytojos D. Šiuperienė, M. Kairytė, M. Matijošaitytė, N. Eidėjienė;
  8. Užsienio studentų pagal Erasmus programą ištisinė praktika „Ąžuoliukų“ ir „Drugelių“ grupėse;
  9. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos ir lopšelių-darželių „Rūta“, „Volungėlė“, „Dobiliukas“, „Sakalėlis“ pradinių klasių mokytojų ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas. Vieta. „Versmės“ progimnazija, atsakingi mokytojai.
  10. Gerosios patirties sklaida pagal metinį planą.

                      Keičiasi formos 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“ paskirtis

                      LR Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo 2019-09-01 pakeista formos 094/a („Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“) paskirtis, atsisakant jos teikimo ugdymo institucijoms, todėl gydytojai formos Nr. 094/a ugdymo įstaigoms dėl mokinio ugdymo įstaigoje praleistų dienų pateisinimo pagrindimo neturi išduoti.
                      Vieną kartą per metus asmens sveikatos priežiūros įstaigose atlikus privalomą profilaktinį mokinio sveikatos tikrinimą, elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užpildomas Vaiko sveikatos pažymėjimas, kuriame įrašomi nustatyti duomenys (tame tarpe ir fizinio ugdymo grupė), išvados ir rekomendacijos švietimo ir kitai ugdymo įstaigai.

      

VIZIJA
Šiuolaikiška, lyderio pozicijų siekianti, nuolat kurianti ir tobulėjanti įstaiga, kuri užtikrins teikiamų paslaugų kokybę, tenkins kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, kurioje bus jauku, saugu, vyraus tolerancija ir pagarba bendruomenės nariams ir visi aktyviai dalyvaus įstaigos kultūros plėtroje.
MISIJA
Užtikrinti vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimą, telkiant kūrybišką, atsakingą, profesionalią bendruomenę, orientuotą į kūrybišką, modernų ir kokybišką ugdymą(-si).
FILOSOFIJA
Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti, ugdyti ir gerbti tokį, koks jis yra.
PRIORITETAI:
1. Gerinti individualią kiekvieno vaiko pažangą.
2. Ugdyti etninę kultūrą.
TIKSLAS
Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir skatinant tautinę savimonę.
UŽDAVINIAI:
1. Kurti vaiko ugdymui (si) saugią, sveiką, gerą savijautą laiduojančią aplinką.
2. Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas.
3. Aktyvinti pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
4. Sukurti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę.

 

 PROJEKTAI

eTwinning

zipio

say hello

vaiku linija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogei Tomai Balsytei už dalyvavimą projektuose suteiktas kokybės ženklas

kokybe zenklas

apkabinkime zeme

Ikimokyklinis

Laiming vanduo