ltenderu

2017 METŲ PLAČIOJO AUDITO REZULTATAI               

Vidaus auditą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta KVA (koordinacinė vidaus audito) grupė.

Atlikdama „Platųjį“ auditą 2017 metais KVA grupė vadovavosi Švietimo ir mokslo ministerijos 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1557 patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“.

Vidaus audito tikslas - kurti mokyklą, kaip nuolat besimokančią ir tobulėjančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria veiklos kokybę, susitaria dėl tobulintinų sričių, siekia jų įgyvendinimo.      

Atlikdami „Platųjį“ auditą įstaigos pedagogai analizavo visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertino kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 - labai gerai; 3 - gerai; 2 - patenkinamai; 1 - nepatenkinamai.

KVA grupė apibendrino gautus duomenis ir supažindino įstaigos tarybą, pedagogų tarybą ir administraciją. Rezultatai patalpinti įstaigos internetinėje svetainėje.

Vadovaudamiesi audito rezultatais rengiame metų veiklos programą, strateginius, kvalifikacijos kėlimo ir kitus planus. Įsivertinimo rezultatai naudojami vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui gerinti.

Apklausus pedagogus gautas 21 atsakymas. KVA grupė suskaičiavo rezultatus ir nustatė:

Geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:

1.1.2. Aplinkos svetingumas, estetiškumas, saugumas;

2.2.3. Metodinė pagalba planavimui;

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje;

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas įstaigoje;

6.3.2. Įstaigos atstovavimas ir reprezentavimas.

 Tobulintini rodikliai:

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant;

4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams;

6.3.3. Santykiai su personalu, komandų telkimas.