Dokumentai

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta"  2024-2026 metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" direktorės Ingos Petravičienės  2022 metų ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio 'Rūta" 2023 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" neformaliojo vaikų švietimo tyrinėjimų ir eksperimentų programa

SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" 2022 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" 2021 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio- darželio "Rūta" direktorės Ingos Petravičienės 2021 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" 2020 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio- darželio "Rūta" direktorės Ingos Petravičienės 2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta"  2022-2024-ųjų metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta"  2021 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" direktorės Ingos Petravičienės 2019 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" direktorės Ingos Petravičienės 2018 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" mokymo nuotoliniu būdu taisyklės, galiojančios karantino metu

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" Sveikatos stiprinimo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" Etikos kodeksas

Klaipėdos lopšelio- darželio "Rūta"  Darbo tvarkos taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta" vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

 Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas 2021 07 22 Nr. T2-172