ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
   Adresas: I. Simonaitytės g. 25, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95120
Telefonai: (8 603) 98590, (8 603) 98583
Elektroninis paštas: ldarzelisruta@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190426837
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.
 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymas
 
 
DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS,
DARBO VASAROS MĖNESIAIS 2020 METAIS
 
2020 m. balandžio 16 d. Nr.ŠV1-106
Klaipėda
 
              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
             1. P a k e i č i u Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2020 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. ŠV1-4 „Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2020 metais“ ir jį išdėstau taip:
             „1. N u s t a t a u, kad švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2020 metais vasaros mėnesiais dirbs.
              2. Į p a r e i g o j u:
              2.1. Prano Mašioto, „Smeltės“, Liudviko Stulpino, Maksimo Gorkio, Vitės progimnazijų vadovams derinti su ikimokyklinių įstaigų bei mokyklų-darželių vadovais vaikų priėmimą į kitas įstaigas vasaros mėnesiais;
              2.2. ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų-darželių, Regos ugdymo centro ir Tauralaukio progimnazijos vadovus:
              2.2.1. informuoti tėvus apie įstaigų darbą vasaros mėnesiais;
              2.2.2. priimant vaikus iš kitų įstaigų, sudaryti laikinąsias sutartis su tėvais, nurodant grupių darbo trukmę, mokėjimo už paslaugas tvarką ir kitus būtinus įstaigos bei tėvų įsipareigojimus;
              2.2.3. operatyviai spręsti grupių sujungimo klausimus, esant mažesniam vaikų skaičiui.“
              2. Skelbti šį įsakymą švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, interneto svetainėse.
 
 
 
             Švietimo skyriaus vedėja                                                                                                                              Laima Prižgintienė  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIZIJA
Šiuolaikiška, lyderio pozicijų siekianti, nuolat kurianti ir tobulėjanti įstaiga, kuri užtikrins teikiamų paslaugų kokybę, tenkins kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, kurioje bus jauku, saugu, vyraus tolerancija ir pagarba bendruomenės nariams ir visi aktyviai dalyvaus įstaigos kultūros plėtroje.
MISIJA
Užtikrinti vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimą, telkiant kūrybišką, atsakingą, profesionalią bendruomenę, orientuotą į kūrybišką, modernų ir kokybišką ugdymą(-si).
FILOSOFIJA
Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti, ugdyti ir gerbti tokį, koks jis yra.
PRIORITETAI:
1. Gerinti individualią kiekvieno vaiko pažangą.
2. Ugdyti etninę kultūrą.
TIKSLAS
Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir skatinant tautinę savimonę.
UŽDAVINIAI:
1. Kurti vaiko ugdymui (si) saugią, sveiką, gerą savijautą laiduojančią aplinką.
2. Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas.
3. Aktyvinti pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
4. Sukurti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę.

Online logo

 

72 lt

 PROJEKTAI

eTwinning

zipio

say hello

vaiku linija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogei Tomai Balsytei už dalyvavimą projektuose suteiktas kokybės ženklas

kokybe zenklas

apkabinkime zeme

Ikimokyklinis

Laiming vanduo