herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
   Adresas: I. Simonaitytės g. 25, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95120
Telefonai: (+370) 98590, (+370) 98583
Elektroninis paštas: ldarzelisruta@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190426837
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

   PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ANKSTINIMO ETAPAI

 Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Švietimo įstatymu įteisintas privalomas priešmokyklinis ugdymas, kuris pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.


Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:
* priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos sueina 5 metai;
* švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius bei pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai vaikui tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos;
* vadovaujantis Tvarkos aprašu, priešmokyklinis ugdymas gali būti vykdomas dvejus metus vaikams, kurie 2022 m. rugsėjo 1 d. pradėjo ugdytis pagal Programą, kai jiems buvo suėję 5 metai ir tėvai (globėjai) juos leido ugdytis anksčiau;
* tėvų (globėjų) sprendimu priešmokyklinis ugdymas pagal Programą gali būti teikiamas vienus metus vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.


Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.
* Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 5 metai sueina iki tų metų balandžio 30 d. arba rugsėjo 1 d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais.
Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:
2018 m. sausio–balandžio 30 d.;
2018 m. sausio–rugsėjo 1 d.;
2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais.


Nuo 2024 m.
* Šiais ir visais kitais metais priešmokyklinis ugdymas teikiamas taip pat kaip 2023 m., vadovaujantis Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu.
Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:
2019 m. sausio–balandžio 30 d.;
2019 m. sausio–rugsėjo 1 d.;
2018 m. sausio–gruodžio mėnesiais.


Švietimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr


Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7e0373f4-db79-451d-af84-fdaa569fd1f4


Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/asr

  

VADOVAUDAMIESI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMU INFORMUOJAME,KAD ERGO Insurance SE Lietuvos filialo ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos SUDARYTA ĮMONIŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DARUDIMO SUTARTIS BAIGĖSI. 

Pažymime, jog žalų reguliavimas, vertinimas ir draudimo išmokų mokėjimas nebus atliekamas.

 

 IŠORINIS VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMAS

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE "RŪTA"

 

VIRŠELIS ISIVERTINIMUI 2021

 

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (toliau – projektas), vykdo veiklas, skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų (toliau – IPU mokyklų) kokybei tobulinti. Rugsėjo 16-17 dienomis mūsų įstaigoje vyks veiklos kokybės išorinis vertinimas, pagal projekte sukurtas IPU įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikas.

 ...................................................................................................

Paramos vaikams centras ir Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja psichologams nemokamas nuotolines grupines supervizijas, skirtas aptarti sudėtingiems konsultavimo atvejams bei kitiems profesiniams sunkumams. Išsamiau:

http://www.pvc.lt/lt/naujienos/696-grupines-supervizijos-psichologams-nuotoliniu-budu

   

Sveikinimas Šeimos dienai

 

      

tėvų grupė kvietimas
 
 
 
 
SKELBIMAS
 
 
   Informacija apie psichologinės gerovės stiprinimo paslaugas 
 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu bei gyventojų streso valdymo įgūdžių ugdymu klaipėdiečiams siūlo šias nemokamas psichologinės gerovės stiprinimo paslaugas:

  • • Individualias psichologines konsultacijos (asmeniui iki 4 konsultacijų);
  • • Streso valdymo praktinius užsiėmimus;
  • • Emocijų atpažinimo ir išraiškų, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus.

Paslaugos teikiamos gyvai ir nuotoliniu būdu (priklausomai nuo visuotinės su COVID-19 susijusios situacijos).

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas ir išsami informacija apie kitas veiklas suteikiama mob. telefonu (8 640) 93348 ir (8 46) 311423. Su veikla susijusias naujienas taip pat kviečiame sekti tinklapyje www.sveikatosbiuras.lt.

                                                                                                                                               
 
  
 
 
 
 
 
 

VIZIJA
Šiuolaikiška, lyderio pozicijų siekianti, nuolat kurianti ir tobulėjanti įstaiga, kuri užtikrins teikiamų paslaugų kokybę, tenkins kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, kurioje bus jauku, saugu, vyraus tolerancija ir pagarba bendruomenės nariams ir visi aktyviai dalyvaus įstaigos kultūros plėtroje.
MISIJA
Užtikrinti vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimą, telkiant kūrybišką, atsakingą, profesionalią bendruomenę, orientuotą į kūrybišką, modernų ir kokybišką ugdymą(-si).
FILOSOFIJA
Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti, ugdyti ir gerbti tokį, koks jis yra.
PRIORITETAI:
1. Gerinti individualią kiekvieno vaiko pažangą.
2. Ugdyti etninę kultūrą.
TIKSLAS
Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir skatinant tautinę savimonę.
UŽDAVINIAI:
1. Kurti vaiko ugdymui (si) saugią, sveiką, gerą savijautą laiduojančią aplinką.
2. Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas.
3. Aktyvinti pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
4. Sukurti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę.