ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
   Adresas: I. Simonaitytės g. 25, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95120
Telefonai: (8 603) 98590, (8 603) 98583
Elektroninis paštas: ldarzelisruta@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190426837
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

                                                     

                               Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta"

gegužės mėnesio darbo planas
 
                        Parengti sveikinimą- vaizdo įrašą (nuotoliniu būdu) Tarptautinei šeimos dienai paminėti, gegužės 14 d., atsakingi grupių mokytojai, meninio ugdymo mokytoja;
                        Ikimokyklinio ugdymo mokytojų atvirų veiklų stebėjimas: profesinis augimas bendradarbiaujant Pamokos studijoje (pagal planą), atsakingi grupių mokytojai;
                        Pedagoginė stebėsena. Vaiko pasiekimų ir pažangos veiklos dokumentavimas el. dienyne „Mūsų darželis“;
                        Priešmokyklinio amžiaus vaikų atsisveikinimo su darželiu popietė „Sudie, tauškutės lėlės“, atsakingi PU grupių mokytojai, meninio ugdymo mokytoja (laikas bus praneštas);
                        Pedagogų besirengiančių atestacijai stebėjimas ir vertinimas, atsakinga direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
                        Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas, išvadų teikimas dalyvaujant pedagogams, specialistams, vaiko tėvams;
                         Rekomendacijų pradinių klasių mokytojui dėl priešmokyklinio amžiaus vaiko brandos mokyklai rengimas.
         

VIZIJA
Šiuolaikiška, lyderio pozicijų siekianti, nuolat kurianti ir tobulėjanti įstaiga, kuri užtikrins teikiamų paslaugų kokybę, tenkins kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, kurioje bus jauku, saugu, vyraus tolerancija ir pagarba bendruomenės nariams ir visi aktyviai dalyvaus įstaigos kultūros plėtroje.
MISIJA
Užtikrinti vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimą, telkiant kūrybišką, atsakingą, profesionalią bendruomenę, orientuotą į kūrybišką, modernų ir kokybišką ugdymą(-si).
FILOSOFIJA
Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti, ugdyti ir gerbti tokį, koks jis yra.
PRIORITETAI:
1. Gerinti individualią kiekvieno vaiko pažangą.
2. Ugdyti etninę kultūrą.
TIKSLAS
Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir skatinant tautinę savimonę.
UŽDAVINIAI:
1. Kurti vaiko ugdymui (si) saugią, sveiką, gerą savijautą laiduojančią aplinką.
2. Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas.
3. Aktyvinti pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
4. Sukurti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę.

Online logo

dienynas

musu darzelis

sveika mokykla

mes rusiuojam

Kimochis

 

72 lt

 PROJEKTAI

eTwinning

zipio

say hello

vaiku linija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogei Tomai Balsytei už dalyvavimą projektuose suteiktas kokybės ženklas

kokybe zenklas

apkabinkime zeme

Ikimokyklinis

Laiming vanduo