ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
   Adresas: I. Simonaitytės g. 25, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95120
Telefonai: (8 603) 98590, (8 603) 98583
Elektroninis paštas: ldarzelisruta@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190426837
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta"
rugsėjo mėnesio darbo planas
 
 
 1. Mokslo ir žinių šventė. Renginys darželio kiemelyje, 1 d. 10.30 val. Atsakingas - darbo grupė;
 2. Darbo grupės „Sveikuoliukas” pasitarimas 3 d.13:00 val. Atsakingas - darbo grupė;
 3. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų pasitarimas 4 d. 13:00 val. Atsakingas - direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 4. Darbo grupės „Fantazija” pasitarimas 14 d. 13:00 val. Atsakingas - darbo grupė;
 5. Metodinės tarybos pasitarimas 10 d. 13:00 val. Atsakingas - direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 6. Vaiko gerovės komisijos posėdis 18 d. Atsakingas - VGK pirmininkas:
 7. Europos judumo savaitė (16-20 d.). Atsakinga - darbo grupė „Sveikuoliukas”; visuomenės sveikatos specialistas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui (planas el. dienyne “Mūsų darželis”;
 8. Priešmokyklinių grupių “Saulutės” ir “Boružėliai” vaikų išvyka prie jūros, - „Sveika sportuot kartu prie Baltijos krantų”, 17 d. laikas (10.00-13.00 val.). Atsakingi- grupių mokytojai;                    
 9. Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo planų rengimas, tvirtinimas. Atsakingi- mokytojai;
 10. Grupių tėvelių susirinkimai (pagal grupėse paskelbtą grafiką). Atsakingi - grupių mokytojai.
 11. Specialistų darbo grafikų rengimas ir derinimas.
 12. Prevencinių priemonių įgyvendinimas, vykdant numatytas programas ( “Zipio draugai”,”Kimochis”);
 13. Mokytojų kvalifikacijo tobulinimas, pagal iš anksto numatytą planą – atsakingi mokytojai;
 14. Dokumentacijos atnaujinimas el. dienyne „Mūsų darželis”, atsakingas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 

                      Keičiasi formos 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“ paskirtis

                      LR Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo 2019-09-01 pakeista formos 094/a („Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“) paskirtis, atsisakant jos teikimo ugdymo institucijoms, todėl gydytojai formos Nr. 094/a ugdymo įstaigoms dėl mokinio ugdymo įstaigoje praleistų dienų pateisinimo pagrindimo neturi išduoti.
                      Vieną kartą per metus asmens sveikatos priežiūros įstaigose atlikus privalomą profilaktinį mokinio sveikatos tikrinimą, elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užpildomas Vaiko sveikatos pažymėjimas, kuriame įrašomi nustatyti duomenys (tame tarpe ir fizinio ugdymo grupė), išvados ir rekomendacijos švietimo ir kitai ugdymo įstaigai.

      

VIZIJA
Šiuolaikiška, lyderio pozicijų siekianti, nuolat kurianti ir tobulėjanti įstaiga, kuri užtikrins teikiamų paslaugų kokybę, tenkins kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, kurioje bus jauku, saugu, vyraus tolerancija ir pagarba bendruomenės nariams ir visi aktyviai dalyvaus įstaigos kultūros plėtroje.
MISIJA
Užtikrinti vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimą, telkiant kūrybišką, atsakingą, profesionalią bendruomenę, orientuotą į kūrybišką, modernų ir kokybišką ugdymą(-si).
FILOSOFIJA
Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti, ugdyti ir gerbti tokį, koks jis yra.
PRIORITETAI:
1. Gerinti individualią kiekvieno vaiko pažangą.
2. Ugdyti etninę kultūrą.
TIKSLAS
Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir skatinant tautinę savimonę.
UŽDAVINIAI:
1. Kurti vaiko ugdymui (si) saugią, sveiką, gerą savijautą laiduojančią aplinką.
2. Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas.
3. Aktyvinti pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
4. Sukurti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę.

Online logo

 

72 lt

 PROJEKTAI

eTwinning

zipio

say hello

vaiku linija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogei Tomai Balsytei už dalyvavimą projektuose suteiktas kokybės ženklas

kokybe zenklas

apkabinkime zeme

Ikimokyklinis

Laiming vanduo