herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
   Adresas: I. Simonaitytės g. 25, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95120
Telefonai: (8 603) 98590, (8 603) 98583
Elektroninis paštas: ldarzelisruta@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190426837
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 POTVARKIS DĖL DIENOS POILSIO LAIKO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL DIENOS POILSIO LAIKO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 punktu ir atsižvelgdamas į darbo grupės, patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo

15 d. potvarkiu Nr. M-520 ,,Dėl darbo grupės dienos poilsio laiko organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijoms parengti sudarymo“, parengtas rekomendacijas,

t v i r t i n u Dienos poilsio laiko organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijas (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                                                 Arvydas Vaitkus

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės mero

2023 m.                               d. potvarkiu Nr.

DIENOS POILSIO LAIKO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJOS

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų (toliau – įstaiga) vadovams:

1.1. dėl galimų dienos poilsio organizavimo formų skelbti įstaigos interneto svetainėje, elektroniniuose dienynuose, grupių stenduose, tėvų susirinkimų metu

1.2. informuoti tėvus (globėjus), kad dėl individualių situacijų aptarimo reikėtų kreiptis į įstaigos vadovą (teikiant laisvos formos prašymą), kuris paaiškintų tėvams (globėjams) apie įvairias poilsio formas. Tėvams (globėjams) pasiteiravus dėl alternatyvų poilsį, turi būti aptariami galimi jo organizavimo būdai. Nuo pasirinko dienos poilsio būdo tėvai (globėjai) negali būti atkalbinėjami, organizuojami Vaiko gerovės komisijos posėdžiai ar kuriamos kitos kliūtys pasinaudoti šia teise;

1.3. sudaryti pedagogų darbo grafikus taip, kad kiekvienoje įstaigos grupėje būtų užtikrinta miegančių vaikų priežiūra ir nemiegančių vaikų užimtumas;

1.4. pasitelkus įstaigos bendruomenes (mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, tėvus (globėjus) ir atsižvelgus į esamus įstaigos išteklius (žmogiškuosius, finansinius), esančias erdves, susitarti dėl vaikų dienos poilsio organizavimo;

1.5. poilsio forma turi atitikti vaiko amžių, mažinti aktyvumą ir stimuliaciją;

1.6. užtikrinti, kad būtų sudarytos galimybės visiems vaikams nurimti, pabūti ramioje aplinkoje, atsipalaiduoti;

1.7. nemiegantiems vaikams turi būti sudaroma galimybė užsiimti kita ramia veikla. Neužmigę vaikai neturi būti įkalbinėjami užmigti ar skatinami gulėti ilgiau;

1.8. rekomenduojamos individualios, bet ne grupinės veiklos;

1.9. užtikrinti, kad būtų laikomasi sutartos poilsio laiko trukmės;

1.10. neapriboti įstaigos lankymo nemiegantiems vaikams, siūlant tėvams (globėjams) juos pasiimti iki pietų poilsio laiko.

2. Įstaigų pedagogams:

2.1. organizuojama dienos poilsio forma turi atitikti vaiko amžių ir mažinti vaikų aktyvumą;

2.2. visiems vaikams rekomenduojama 20–30 min. atsigulti ir ramiai paklausyti skaitomos pasakos ar atpalaiduojančios muzikos. Po to pedagogai turi leisti nemiegantiems vaikams keltis ir užsiimti ramiomis, nestimuliuojančiomis veiklomis;

2.3. veiklos turėtų būti kelios, kad vaikai turėtų galimybę jas keisti. Jeigu nėra sąlygų organizuoti individualias veiklas, gali būti organizuojamos grupinės veiklos mažomis grupelėmis atskirose įstaigos erdvėse (sensoriniame kambaryje, salėje, edukaciniame kabinete ir pan.);

2.4. siūlomos veiklos: pažiūrėti pro langą, pasvajoti, pavartyti knygeles, piešti, spalvinti, klausantis ramios muzikos (galima su ausinėmis), žaisti su kinetiniu smėliu, šviesos stalu, lipdyti iš plastilino (modelino), ilsėtis hamakuose, daryti atsipalaidavimo pratimus, užsiimti meditacija, atlikti kvėpavimo pratimus, klijuoti iškarpas į sąsiuvinius, albumus, piešimo lapus, žaisti su priemonėmis, kurios skirtos pirštukams (smulkiajai motorikai) lavinti;

2.5. esant didesniam nemiegančių vaikų skaičiui, leisti ramiai žaisti kitose patalpose (grupių rūbinėlėse, vestis į kitas įstaigos erdves).

3. Įstaigų tėvams (globėjams):

3.1. stebėti informaciją įstaigų svetainėse, el. dienynuose, grupių stenduose apie dienos poilsio organizavimo formas įstaigoje;

3.2. esant individualioms situacijoms dėl poilsio organizavimo, kreiptis tiesiogiai į įstaigos vadovą (pildyti prašymą dėl dienos poilsio organizavimo);

3.3. užtikrinti tinkamą vaiko dienos režimą kiekvieną dieną, įskaitant savaitgalius;

2

3.4. sudėti vaikams „poilsio kuprinėlę“, kurioje būtų vaikų mėgstamai ramiai veiklai reikalingos priemonės, jeigu įstaiga jų neturi;

3.5. suprasti, kad vaikas turi teisę nemiegoti, bet pareigą tyliai žaisti, kai miega kiti draugai. Gerbti kiekvieno vaiko poreikius dienos poilsio laiku.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL DIENOS POILSIO LAIKO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-10-19 Nr. M-642

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Arvydas Vaitkus, Meras, MERAS

Sertifikatas išduotas

ARVYDAS VAITKUS LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2023-10-18 16:23:58 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2023-10-18 16:23:58 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-04-25 08:20:04 – 2025-04-24 08:20:04

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246

LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823

LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19

12:35:17

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)

parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-19

08:46:30)

Paieškos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2023-10-19 08:46:40 Dokumentų valdymo sistema Avilys

VIZIJA
Šiuolaikiška, lyderio pozicijų siekianti, nuolat kurianti ir tobulėjanti įstaiga, kuri užtikrins teikiamų paslaugų kokybę, tenkins kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, kurioje bus jauku, saugu, vyraus tolerancija ir pagarba bendruomenės nariams ir visi aktyviai dalyvaus įstaigos kultūros plėtroje.
MISIJA
Užtikrinti vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimą, telkiant kūrybišką, atsakingą, profesionalią bendruomenę, orientuotą į kūrybišką, modernų ir kokybišką ugdymą(-si).
FILOSOFIJA
Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti, ugdyti ir gerbti tokį, koks jis yra.
PRIORITETAI:
1. Gerinti individualią kiekvieno vaiko pažangą.
2. Ugdyti etninę kultūrą.
TIKSLAS
Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir skatinant tautinę savimonę.
UŽDAVINIAI:
1. Kurti vaiko ugdymui (si) saugią, sveiką, gerą savijautą laiduojančią aplinką.
2. Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas.
3. Aktyvinti pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
4. Sukurti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę.