ltenderu

Komisijos ir darbo grupės

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ TARYBA
Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, kuri telkia mokytojus, aptarnaujantį personalą, tėvus (globėjus, rūpintojus) demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.
Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė
Loreta Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė
Nariai:
• Algima Puidokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Laima Vasiliauskienė, sandėlininkė
• Danutė Erlickienė, auklėtojo padėjėja
• Ina Štitilienė, tėvų atstovė
• Leila Rimgailienė, tėvų atstovė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“  DARBO TARYBA
Tarybos pirmininkė – Reda Bambalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Tarybos nariai:
• Alma Alunderienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Jūratė Gečienė, auklėtojos padėjėja
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Inga Petravičienė, direktorė
Komisijos nariai:
• Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administarcijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė
• Erika Ramanauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė
• Laima Urbonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO (VAK) DARBO GRUPĖ
Darbo grupės vadovė – Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Darbo grupės nariai:
• Erika Ramanauskienė, ikimokyklino ugdymo mokytoja
• Rasa Povilonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Loreta Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
• Algima Puidokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ
Darbo grupės vadovė – Inga Petravičienė, direktorė
Darbo grupės nariai:
• Ramunė Vaišnorienė, raštinės administratorė
• Vaida Stirbienė, direktoriaus pavaduotoja
• Monika Venckienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

• Eglė Norutytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Pirmininkė - Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė - Reda Bambalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
• Berta Žernienė, logopedė
• Agnė Morkūnienė, visuomenės sveikatos specialistė
• Loreta Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ
• Berta Žernienė, logopedė
• Monika Venckienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
• Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ MOKYTOJŲ TARYBA
Institucija svarbiausiems pedagogų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti.  Mokytojų kolektyvas rūpinasi ne tik vaikų ugdymu, bet ir jų saugumu. Bendradarbiaujame su ugdytinių tėveliais, apsilankome jų namuose (esant būtinumui), susipažįstame su jų problemomis, gyvenimo sąlygomis ir bendromis jėgomis sprendžiame iškilusias problemas. Taikome pedagoginę – psichologinę pagalbą socialiai remtinoms šeimoms. Mokytojų tarybos pasitarimuose aptariame ugdymo kokybę, ugdymosi,  pedagogų kvalifikaciją ir atestaciją. Atsižvelgdami į socialinę šeimų kultūrą ir šiuolaikinius pedagogikos – psichologijos mokslo pasiekimus, stengiamės siekti kaitos ir atsinaujinimo, garantuoti ugdytiniams kokybišką ugdymą ir lygias galimybes.
Tarybos pirmininkė - Inga Petravičienė, direktorė
Tarybos sekretorė - Daiva Ramonė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

• Alunderienė Alma, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

• Avilienė Monika, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Kniukštienė Kristina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
• Bambalienė Reda, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Venckienė Monika, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
• Černis Regina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Eidėjienė Nijolė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Drąsutienė Romena, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Ramonė Daiva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Maldarienė Vida, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Mineikienė Loreta, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
• Pareigienė Julija, meninio ugdymo mokytoja
• Povilonienė Rasa, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Puidokienė Algima, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Pupšienė Adita, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Ramanauskienė Erika, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Milašauskaitė Karina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Norutytė Eglė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Tarailaitė Kamilė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Urbonienė Laima, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ METODINĖ TARYBA 
Inicijuoja gerosios pedagoginės patirties sklaidą, pedagogų bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, aptaria Įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus vertina pedagogų metodinius darbus ir jų praktinę veiklą, teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo, nagrinėja ugdymo sėkmingumą, vaikų pasiekimus, pedagogines problemas ir kt.
Tarybos pirmininkė - Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tarybos sekretorė - Kamilė Tarailaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
• Alma Alunderienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Reda Bambalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Loreta Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ TĖVŲ TARYBA
• Ieva Kubilienė
• Martynas Gaidelis
• Rosita Stuopelienė
• Aušra Jakniūnė
• Karina Dombrauskienė
• Daina Guzenkova
• Eglė Gečienė
• Simona Kunelienė
• Vidas Jokšas
• Diana Glebauskienė
• Svetlana Atajeva
• Kristina Smulkienė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI
Skatina ir vienija ugdytinių tėvus aktyviai dalyvauti sprendžiant vaiko ugdymo ir globos klausimus, padeda organizuoti grupės vaikų renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, inicijuoja paramos Įstaigai teikimą, analizuoja Įstaigos lėšų panaudojimo tikslingumą, teikia siūlymus Tarybai ir Įstaigos direktoriui ugdymo proceso organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo klausimais, svarsto kitus grupės pedagogų, Įstaigos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.