KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ TARYBA
Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, kuri telkia mokytojus, aptarnaujantį personalą, tėvus (globėjus, rūpintojus) demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.
Erika Ramanauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė
Eglė Norutytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė
Nariai:
• Romena Drąsutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Laima Vasiliauskienė, sandėlininkė
• Agnė Gudauskienė, auklėtojo padėjėja
• Svetlana Jankauskė, auklėtojo padėjėja
• Svetlana Atajeva, tėvų atstovė                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Simona Kunelienė, tėvų atstovė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“  DARBO TARYBA
Tarybos pirmininkė – Reda Bambalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Tarybos nariai:
• Daiva Ramonė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Inga Petravičienė, direktorė
Komisijos nariai:
• Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administarcijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė
• Romena Drąsutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokyklos tarybos deleguota atstovė
• Algima Puidokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos deleguota atstovė                                                                                                                                                                             • Laima Urbonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos deleguota atstovė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO (VAK) DARBO GRUPĖ
Darbo grupės vadovė – Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Darbo grupės nariai:
• Kamilė Puidokienė, ikimokyklino ugdymo mokytoja
• Jūratė Litovčenko, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
• Auksė Marksė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
• Eglė Norutytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ
Darbo grupės vadovė – Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Darbo grupės nariai:
• Ramunė Vaišnorienė, raštinės administratorė
• Vaida Stirbienė, direktoriaus pavaduotoja
• Rokas Jotkus, meninio ugdymo mokytojas                                                                                                                                                                                                                                                       

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Pirmininkė - Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė - Reda Bambalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
• Viktorija Masienė, logopedė
• Agnė Morkūnienė, visuomenės sveikatos specialistė
• Loreta Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ
• Viktorija Masienė, logopedė
• Jūratė Litovčenko, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
• Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ MOKYTOJŲ TARYBA
Institucija svarbiausiems pedagogų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti.  Mokytojų kolektyvas rūpinasi ne tik vaikų ugdymu, bet ir jų saugumu. Bendradarbiaujame su ugdytinių tėveliais, apsilankome jų namuose (esant būtinumui), susipažįstame su jų problemomis, gyvenimo sąlygomis ir bendromis jėgomis sprendžiame iškilusias problemas. Taikome pedagoginę – psichologinę pagalbą socialiai remtinoms šeimoms. Mokytojų tarybos pasitarimuose aptariame ugdymo kokybę, ugdymosi,  pedagogų kvalifikaciją ir atestaciją. Atsižvelgdami į socialinę šeimų kultūrą ir šiuolaikinius pedagogikos – psichologijos mokslo pasiekimus, stengiamės siekti kaitos ir atsinaujinimo, garantuoti ugdytiniams kokybišką ugdymą ir lygias galimybes.
Tarybos pirmininkė - Inga Petravičienė, direktorė
Tarybos sekretorė - Daiva Ramonė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja                                                                                                                                                                                                                             Nariai: visi įstaigos mokytojai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ METODINĖ TARYBA 
Inicijuoja gerosios pedagoginės patirties sklaidą, pedagogų bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, aptaria Įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus vertina pedagogų metodinius darbus ir jų praktinę veiklą, teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo, nagrinėja ugdymo sėkmingumą, vaikų pasiekimus, pedagogines problemas ir kt.
Tarybos pirmininkė - Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tarybos sekretorė - Kamilė Puidokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
• Roberta Druskinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Rasa Povilonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
• Loreta Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ TĖVŲ TARYBA
• Vidas Jokšas
• Aušra Jakniūnė
• Martynas Gaidelis
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI
Skatina ir vienija ugdytinių tėvus aktyviai dalyvauti sprendžiant vaiko ugdymo ir globos klausimus, padeda organizuoti grupės vaikų renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, inicijuoja paramos Įstaigai teikimą, analizuoja Įstaigos lėšų panaudojimo tikslingumą, teikia siūlymus Tarybai ir Įstaigos direktoriui ugdymo proceso organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo klausimais, svarsto kitus grupės pedagogų, Įstaigos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.