Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų

pasiekimų ir pažangos vertinimas

                                                       

                                              Lopšelyje-darželyje „Rūta“ parengta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema.

                                             Vertinimas – nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus bei daromą pažangą kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas.

                                             Vertinimas padeda tėvams ir pedagogams keistis informacija apie vaiką, pasiekti darnos ir vieningumo tarp ugdymo namuose ir įstaigoje.

                                             Vertinimo tikslas nustatyti realius vaiko gebėjimus ir patirtį bei numatyti tolesnio jo ugdymo gaires, siekiant ugdymo(-si) pažangos.

                                             Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymosi procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kurias sprendžiame iš

                                              vaikų veiklos ir jų rezultatų.

                                              Vertinimo modeliai:
                                                                           • ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami pagal 18 ugdymo sričių;
                                                                           • priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami pagal penkias kompetencijas.

                                             Vertinimo sistemiškumas. Vaikų pasiekimai vertinami 2 kartus, esant poreikiui tris kartus per mokslo metus:
                                             Pirmą kartą vertinimas atliekamas rugsėjo, spalio mėnesiais. Įvertinama vaikų turima patirtis ir gebėjimai, numatomi ugdymo prioritetai,                                                                          kryptys, būdai.                                                                                                                                                                                                                                                                           Antrą kartą - gegužės mėnesį. Atlikta vertinimo rezultatų analizė parodo vaikų pasiekimų pažangą, ugdymo metodų ir formų veiksmingumą,                                                                   apibendrinami įvykę pokyčiai, numatomos ugdymo proceso tęstinumo gairės.                                                                                                                                                                       Tarpinis vertinimas – nebūtinas, vertinama esant poreikiui.

                                             Vaiko pasiekimų vertintojai:
                                            • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojas, logopedas, psichologas;
                                            • vaikų tėvai, jie pateikia informaciją apie vaiką, šeimos lūkesčius, dalyvauja anketinėse apklausose, reiškia savo nuomonę apie pasiektą vaiko pažangą;
                                            • vaikai taip pat aktyvūs savo vertinimo dalyviai, su juo aptariami jo pasiekimai: pats lygina, komentuoja savo piešinius, įvardija, kas pavykdavo, o dabar                                                nepavyksta.

                                             Vertinimo metodai ir būdai: vaiko stebėjimas, pokalbis su vaiku, tėvais, produktyviosios ir kūrybinės vaiko veiklos, elgesio analizė ir kt.

                                             Pasiekimų fiksavimas.

                                             Visa pasiekimų vertinimo medžiaga kaupiama „Vaiko pasiekimų aplanke“. Jame yra kaupiami: vaikų dailės darbeliai su pedagogų                                                                                    komentarais, sukurtos knygelės, vaikų kalba (samprotavimai, žodinė kūryba ir kt.), įvairios vaiko veiklos stebėjimo užrašai, laimėti diplomai,                                                                  anketos tėvams, pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo perspektyvą. Vaikui pereinant į priešmokyklinę                                                                      grupę, informacija perduodama šios grupės pedagogams, kurie tęsia vertinimą vadovaudamiesi priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

                                              Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne Mūsų Darželis. Mokslo metų pabaigoje                                                                            sudaroma bendra grupės vaikų pasiekimų ir pažangos įvertinimo suvestinė. Išvados pateikiamos Mokytojų tarybos pasitarime, nurodant                                                                          grupės vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos būklę, išryškėjusius pasiekimus ir tobulintinas sritis. Tėvams apibendrinta informacija                                                                                pateikiama individualaus pokalbio metu. Vaiko darbai, elgsena, išgyvenimai aptariami su pačiu vaiku individualiai.

                                     

 

 

 

 

Sveikatiada logo

mazuju zaidynes