ltenderu

2018 METŲ PLAČIOJO AUDITO REZULTATAI

Vidaus auditą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta KVA (koordinacinė vidaus audito) grupė.

Atlikdama „Platųjį“ auditą 2018 metais KVA grupė vadovavosi „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijos ( 2005-07-22, Nr.ĮSAK-1557). Vidaus audito tikslas - kurti mokyklą, kaip nuolat besimokančią ir tobulėjančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria veiklos kokybę, susitaria dėl tobulintinų sričių, siekia jų įgyvendinimo. Atlikdami „Platųjį“ auditą įstaigos pedagogai analizavo visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertino kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 - labai gerai; 3 - gerai; 2 - patenkinamai; 1 - nepatenkinamai.

KVA grupė apibendrino gautus duomenis ir juos pateikė įstaigos pedagogų tarybai, administracijai. Aptarti rezultatai pateikiami bendruomenei įstaigos stende, interneto puslapyje, tarybų posėdžiuose, įtraukiami į metų veiklos, strateginius, kvalifikacijos kėlimo ir kitus planus. Įsivertinimo rezultatai naudojami vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui gerinti. Apklausus pedagogus gauti 19 atsakymų. KVA grupė suskaičiavo rezultatus.

Geriausiai įstaigoje vertinami veiklos rodikliai:

1.1.2. Aplinkos svetingumas, estetiškumas, saugumas;

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje;

6.3.2. Įstaigos atstovavimas ir reprezentavimas.

Tobulintini rodikliai:

2.3.4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas;

3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema